Kvinnliga chefer allt sjukare

På fyra år, mellan 2014-2018, har chefers sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa ökat med hela 500 procent! Detta visar en ny undersökning gjord av Previa, där man också kan se att det framförallt är långtidssjukskrivningar som ökar.

Trenden har länge varit att chefer är mindre sjukskrivna än sina anställda. Men nu har alltså detta vänt – framförallt bland kvinnliga chefer. Previa Företagshälsa har i sin undersökning gått igenom frånvarostatistik från 12 300 chefer på 410 anslutna företag över hela landet. Och så här såg resultatet ut:

 • Under perioden 2014–2018 skedde en radikal ökning av chefernas sjukfrånvaro.
 • Chefernas frånvaro på grund av psykisk ohälsa ökade med 500 procent.
 • Kvinnliga chefer står för drygt 60 procent av ökningen inom psykisk ohälsa.
 • Under perioden har chefers totala sjukfrånvaro ökat med 50 procent.
 • Korttidsfrånvaron är oförändrad medan långtidsfrånvaron stiger brant.

I ett pressmeddelande ger de tips på hur man kan verka för att minska den psykiska ohälsan bland chefer:

 • Bygg chefsnätverk som ger chefer möjlighet att bolla idéer och söka stöd hos varandra.
 • Ta fram ett Mentorprogram så att erfarna ledare kan stödja de som är nya i chefsrollen.
 • Se över storleken på personalgrupperna och chefens förutsättningar för att leda gruppen.
 • Avlasta chefernas administrativa arbetsuppgifter så långt som det går.
 • Se till att ha en tydlig ersättare vid chefens frånvaro.
 • Gör kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön och stressfaktorer på arbetsplatsen.
 • Ett nära och aktivt stöd från HR-funktionen kan underlätta chefens arbetssituation genom att bidra till tydlig struktur, rutiner och processer.