Alternativ medicin kostar mindre

PATIENTER TILL LÄKARE som har komplementär utbildning i antroposofisk medicin, akupunktur och homeopati kostar mindre rent hälsoekonomiskt och lever dessutom längre, jämfört med patienter till läkare som inte har sådan utbildning. Det här visar en ny studie från Nederländerna. Studien omfattar 150 000 försäkringstagare i ett av Nederländernas största försäkringsbolag. Patienter till läkare med komplementärmedicinska kunskaper uppvisade i genomsnitt cirka sju procents lägre sjukvårdskostnader, jämfört med patienter till övriga läkare. Skillnaden var cirka 170 euro per patient och år. Främst gällde det kostnader för sjukhusvård och läkemedelsanvändning, som blev lägre för patienter till alternativa läkare.

FORSKARNA PEKAR PÅ flera orsaker till resultatet. Till exempel att man inom alternativmedicin i högre grad använder patientens egen förmåga att medverka i sitt tillfrisknande. Men också att kunskaper inom alternativmedicin leder till mindre överbehandling i form av läkemedel, tester och sjukvård.

– Fynden från Holland är anmärkningsvärda och indikerar att integrativ vård kan komma att bli avgörande för framtidens hälso- och sjukvård. Men då behövs markant ökade och riktade nationella resurser till just detta forskningsområde – något som saknas i Sverige jämfört med många andra länder i dag. Vi undersöker nu effekterna av Vidarklinikens integrativa antroposofiska vård på patienters överlevnad och kostnader och vi beräknar vara klara med resultaten i slutet av nästa år, säger Torkel Falkenberg, docent vid Karolinska Institutet och verksamhetschef för Vidarinstitutet. (www.vidarkliniken.se)

 

TEXT KRISTINA MÜLLER
FOTO DREAMSTIME