Medicinsk geologi – jordens hemliga gifter

I naturen är inte allt gott. Med hjälp av medicinsk geologi får vi förklaringar till varför olika 
sjukdomar är vanligare på vissa platser.

Nu forskas det på

Manodepressivitet
Självmord är vanligare i norra Europa än i södra, där halterna av grundämnet litium i dricksvattnet är högre än här. Litium ges som medicin vid manodepressiv sjukdom, då det motverkar både mani och depression. Nu pågår forskning för att utröna om halterna av litium i dricksvatten kan ha någon påverkan på vår psykiska hälsa.

Multipel skleros
Den neurologiska sjukdomen MS kan ge symtom som yrsel, trötthet och känselbortfall. Den är delvis ärftlig men uppvisar också stora geografiska skillnader.  Sjukdomen är vanligast på norra halvklotet. Allra vanligast är den i västra Finland, där det finns sura sulfatjordar med mycket tungmetaller, som frigörs när man bearbetar jorden vid till exempel jordbruk eller vägbyggen. Nu pågår en studie för att se om det finns någon koppling mellan MS och sådana jordar, som också finns i till exempel Mälardalen.

Varma källor

Det finns heta källor runt om på jorden, till exempel i Ungern, Island, Japan och USA. Nu pågår undersökningar av om de har några hälsoeffekter, på grund av de mineraler som finns i vattnet.

Källa: Olle Selenius

Att vissa platser på jorden är bättre att bo på än andra från hälsosynpunkt har flera orsaker. En av dem är vilka mineraler eller giftiga ämnen som finns i berggrunden och därifrån sprids till dricksvatten och jordmånen för att sedan tas upp i växter och djur. Kunskapen om detta har gett upphov till ett helt nytt ämne, medicinsk geologi, som i dag växer snabbt. Initiativet har tagits i Sverige, av Olle Selinus, tidigare förste statsgeolog vid Sveriges geologiska undersökning i Uppsala. 
— Många tror att naturen bara är god, att allt som kommer därifrån är nyttigt, säger han. Men i naturen finns både livsnödvändiga och giftiga ämnen, som kan påverka vår hälsa positivt och negativt.
Den medicinska geologin har kunnat förklara varför vissa sjukdomar är vanligare på vissa platser.
— Men i länder som Sverige äter vi mycket importerad mat och dricker oftast kommunalt dricksvatten. Därför får inte ämnen i berggrunden samma genomslag som i utvecklingsländer, där man nästan bara lever av lokala växter, djur och vatten.
Men även här är kunskaperna om giftiga och nyttiga ämnen i jorden viktiga för samhällsplanerare, anser Olle Selinus.
— Man bör absolut ta hänsyn till detta när man planerar nya bostadsområden. Däremot är det svårt att som privatperson försöka flytta till en plats som är så hälsosam som möjligt. Det finns så många olika ämnen att ta hänsyn till och det är ofta stora, väldigt lokala skillnader i förekomsten av olika ämnen i jordskorpan.

Sverige är ett ganska bra land att bo i geologiskt, enligt Olle Selinus.
— Men det finns problem även här, säger han. Till exempel är våra jordar selenfattiga och vårt selenintag är lågt internationellt sett. Det har funnits misstankar om det skulle kunna öka risken för vissa cancerformer, men det är inget som kunnat ledas i bevis. Hos vissa ekologiska bönder, som inte vill berika fodret, har man börjat se selenbrist hos boskap. Men några områden har faktiskt ganska höga selenhalter — Skåne på grund av berggrundens beskaffenhet och västkusten eftersom det blåser in selen från havet.

Vulkanutbrott kan ge kraftiga förändringar av mineralsammansättningen

I vissa delar av världen är effekterna av geologin på hälsan dramatiska. I Australien har urinvånarna, aboriginerna, länge undvikit ett område, Kakadu Conservation Zone, som kallats för sickness country. Går man in där blir man sjuk och dör, ansågs det. Geologer började intressera sig för området och fann att berggrunden har hälsovådligt höga halter av uran, arsenik, kvicksilver, fluor och radon.
Vulkanutbrott kan ge snabba och kraftiga förändringar av mineralsammansättningen i markerna.
— De spyr ut stora mängder av ämnen som arsenik, kadmium och kvicksilver, säger Olle Selinus. Hälften av det sura nedfallet av svavel i naturen kommer från vulkaner, så en viktig orsak till försurningen av vattendrag kommer från naturen själv. Varje dag har ett 60-tal vulkaner på jordens yta utbrott. Mycket faller ner i närheten, men ämnena sprids också lång väg, även till Sverige. 
Ämnen från jordskorpan kan flytta sig lång väg med vinden, högt upp i atmosfären. Nyligen har det uppmärksammats att stormar med sand och stoft från Sahara och Gobiöken påverkar stora delar av världens befolkning, bland annat genom att ge problem med andningen och luftvägarna.
— Det är inte bara själva partiklarna som irriterar luftvägarna. Forskare har upptäckt att de kan föra med sig ett 150-tal olika mikroorganismer som svampar och bakterier. I vissa områden i USA förekommer så kallad valley fever där en mikrosvamp orsakar utslag och bölder som i värsta fall kan leda till döden. Stoft från öknarna har även spårats till södra Sverige, men här har man inte sett att de orsakar sjukdom.

En speciell aspekt på geografisk hälsa är geofagi, det vill säga att man äter jord.
— Detta fenomen är utbrett framför allt i Afrika men också Sydamerika och Asien, i första hand bland gravida kvinnor. Vi vet inte om det är ett kulturellt betingat beteende eller om man faktiskt har behov av näringsämnen som finns i jorden — som också kan innehålla tungmetaller och oönskade mikroorganismer. 
Olle Selinus ser den vulkansand som tidigare såldes i vissa hälsokostaffärer som en modern form av geofagi.
— Det sas att sanden kunde rena kroppen från tungmetaller, men den var i sig själv kraftigt förorenad av bly, arsenik, kadmium och dioxiner.

Klokt att analysera vattnet i privat brunn

Arsenik i djupborrade dricksvattenbrunnar har orsakat miljoner cancerfall i Bengalen, Indien och Bangladesh, den  hittills största miljökatastrofen i människans historia. Även kol som används för uppvärmning och matlagning kan ibland ha höga halter arsenik och i Kina har hela byar drabbats av cancer på grund av detta. Medicinska geologer har numera tagit fram testkit så att befolkningen kan undersöka om kolet innehåller arsenik och bryta någon annanstans istället.
Även i Sverige, i bland annat Södertälje, Västerås, Piteå och delar av Västerbotten, finns privata brunnar med höga halter arsenik. Också uran har påträffats i Uppsalatrakten. Men i Sverige har man inte kunnat dokumentera några hälsoeffekter av gifter i dricksvattnet.
— Fler människor än man tror får sitt vatten från privata brunnar, säger Olle Selinus. Har man egen brunn är det klokt att låta analysera vattnet för att se att det inte är hälsovådligt. Om det till exempel har för höga halter arsenik kan det löna sig att borra en ny brunn bara en liten bit ifrån den gamla. Halten av sådana här giftämnen varierar nämligen kraftigt även på små avstånd. 
I några fall har ämnen i berggrunden kunnat förklara mystiska sjukdomar. Ett exempel är en allvarlig njursjukdom som orsakat 100 000 dödsfall på Balkan sedan 1950-talet. 
— Det konstiga var att sjukdomen var vanlig i vissa byar, men obefintlig i andra, säger Olle Selinus. Den visade sig bero på en speciell form av kol, lignit, som gav ifrån sig giftiga ämnen till dricksvattnet.
Senare forskning har visat på samma sjukdom, med samma orsak, i Portugal, Turkiet och USA.
— Torv, som det finns väldigt mycket av i Sverige, påminner kemiskt om just den form av kol som gett upphov till njursjukdomen. Framöver hoppas vi kunna titta på om det kan släppa ifrån sig några olämpliga ämnen till dricksvattnet. Vi kan ta med kunskapen från andra länder och lösa problem även här.

Text: Eva Olsson