Klimatförändringarna påverkar din hälsa

Det är i den så kallade Lancet Countdown-rapporten som ledande läkare, akademiker och policyproffs från hela världen bland annat lyfter fram följande:

  • Det har sedan år 2000 skett en 46-procentig ökning i antalet väderrelaterade katastrofer i världen.
  • Om inte åtgärder vidtas kring de smältande polarisarna kommer över 1 miljard människor att behöva migrera inom 90 år. Detta på grund av de stigande havsnivåerna.
  • 87 procent av världens städer har en luftkvalitet som bryter mot WHO:s riktlinjer för luftföroreningar.
  • Undernäring riskerar bli den stora hälsofaran det här århundradet. Stigande medeltemperatur har lett till en lägre jordbruksproduktion – i snitt 5,5 procent sedan år 2000.
  • Sedan år 2000 har antalet personer som varit utsatta för värmeböljor ökat med 125 miljoner.
  • Under 2015 kunde över 803 000 prematurfall och undvikbara dödsfall i 21 asiatiska länder kopplas till luftföroreningar från kolkraft, transport och användning av fossila bränslen i hemmet.